Thuốc bổ huyết

Thuốc bổ huyết chủ yếu dùng cho người bị huyết hư, có hai nội dung: bổ huyết hoạt huyết và dưỡng huyết tư âm.

Bổ huyết hoạt huyết có Đương quy, Đan sâm và Kê huyết đằng, Đương quy là thuốc chủ yếu chữa về huyết, cũng là thuốc khí trong huyết, sức bổ huyết mạnh hơn hoạt huyết vả lại tính ôn thích nghi với người phần huyết thiên về hàn. Đan sâm thì khứ ứ (thông ứ) mạnh hơn bổ huyết, tính hàn thích nghi với người phần huyết thiên về ôn. Kê huyết đằng có thể hoạt huyết thông lạc đi thẳng tới kinh lạc, bổ huyết bất túc trong kinh lạc.

Dưỡng huyết tư âm có A giao và Bạch thược. A giao dưỡng huyết tư âm, lại có thể nhuận phế chỉ huyết; Bạch thược thì dưỡng huyết lại có thể liễm được chân âm, tính thiên, về hàn, thích hợp với người huyết hư có nhiệt.

Leave a Reply